Byggande med kunskap och moral

Text på bokens pärm:Den som gör sitt värv får stenar, odugligen rosor.

VERNER VON HEIDENSTAM

Byggbranschen står inför stora problem när det gäller sjuka hus, miljögifter och forskningsetik. Denna debattskrift innehåller 13 oberoende experters egen syn på orsak och verkan i dessa frågor.

Författarna vill visa vägen till ett bättre, billigare och hälsosammare byggande, något som kan ske genom ökad helhetssyn och tillämpning av kända kunskaper. Det är angeläget att föra fram och dokumentera lösningar för ett mindre riskfyllt byggande. Erfarenhetsåterföringen måste intensifieras och systematiseras. Forskning och utveckling måste ske i nära samarbete mellan samhället, byggbranschen och användarna.

Relevanta FoU-projekt måste väljas med större verklighetsförankring och drivas med ökad konkurrens av flera personer med olika åsikter, detta för att påskynda utvecklingen och låta olika åsikter "brytas" mot varandra i ökad utsträckning.

Tvärt emot vad många tror saknar vetenskapen bra metoder att hantera kontroverser, där en part främst är intresserad av att skydda sina intressen. Kunskap växer dåligt i miljöer, där inte alla har sanningen som överordnat mål. Kanske förklarar det varför vissa forskningsområden hamnat i bakvatten, trots att de uppenbarligen är viktiga. För att få en allsidig belysning av forskningsbehoven är det därför mycket viktigt att experter med motsatta (avvikande) åsikter engageras i referensgrupperna. Annars är det lätt hänt att dessa grupper domineras av etablerade experter, som inte accepterar någon "katt bland hermelinerna".

På flera ställen i landet har noterats ett ovanligt högt antal cancerfall relaterade till sjukahussymptom. Det är därför viktigt att varje enskild komponent i vår innemiljö granskas. Det mesta tyder på att det handlar om (s)low chemical exposition, d.v.s. låga doser under lång tid, kombinerat med samverkan (interaktion) av olika ämnen, vilket i en del fall kan ha dramatiska följder.

Den mest sannolika gemensamma nämnaren för olika sjukdomar relaterade till vår innemiljö, inberäknat elöverkänslighet (elallergi), är av kemisk art, i vissa fall i kombination med exponering för ljus, s.k. fotosensibilisering.

Några av uppsatserna i denna skrift belyser vikten av en fungerande ventilation för att motverka sjukahus-problemen. Olämpliga byggmaterial som framkallar allergier och obehag hos de boende samt nedsmutsade ventilationskanaler har stått i fokus på konferenser och seminarier. Att försöka förbättra inomhusklimatet enbart genom att öka luftväxlingen, luftflödet genom smittkällan, kan dock förvärra problemen. Boende i äldre hus med inget eller enkelt ventilationssystem är faktiskt mindre sjuka än de boende i hus med komplicerade system.

Författare:Torkel Andersson; Arne Cajdert; Tore Frängsmyr; Håkan Gillbro; Torsten Grennberg; Christer Harrysson; Tony Kronevi; Hans Lönn; Per-Olof Nylund; Lennart Olsson; Stefan Petersson; Sven Sjöstedt; Lennart Wetterstad.

Boken "Byggande med kunskap och moral" med ISBN 91-7668-246-3 kan beställas på SENIB's hemsida.